Stanovy Výzkumného ústavu Valašského letectva

(verze C z 25. 11. 2008)

Moto: Všecko može létať, aneb nazem sa trefím dycky

I.
Obecné stanoveňá

Zmyslom a hlavnú činnosťú VÚVL je neustále dokazovať platnosť mota.
Členovjá VÚVL sa nesmijá mračiť, nadávať na život, kopať do vrtule a scať do potoka.
Členom VÚVL sa može stať každý, gdo je ochotný pro dokázání mota zrobit cokolvjek
Členovjá VÚVL sa možu združovať do partyjí podla zmýšlanija, barvy, délky, přýslušnosti a iných indýcijí.
Jednotlive partyje působicí pod hlavičkú VÚVL sa možu nějak menovať
Každý člen VÚVL sa po dobu svojej činnostě ve VÚVL mosí alespoň jeden raz za život pochlubít svojim výtvorom ve zmysle mota.
Je povinosťú fšécki objavy a vynáleze patentovať u Valasského Patentového úřada
Každý má právo sa vyškéřat temu, gdo léce pomaly a nísko.
Gdyž sa ti tu nelúbí, tak mezi nás neléz!

II.
Orgány

Najvyšším představitělom VÚVL je Akademik.
Akademik požívá úctu všéckych členú VÚVL.
Akademik rozhoduje o fšéckim, co sa ve VÚVL šustne.
Akademik stanovuje na chvílu alebo nafurt další orgány pro popularizáciju VÚVL
Najvyším orgánom VÚVL je Velký chujal VÚVL (dále enem Velký chujal)
Velký chujal zvolává Akademik 1x ročně
Časom Velkého chujalu sú dni negdy před Vánocama.
Velký chujal nic neřeší, bo fšécko vyřéši Akademik.
Velké chujaly sa číslujú vzestupně od jedničky
Na Velkom chujalu sa výzkumníci a kadydáti VÚVL, keřý sa dostavijá, možú pochlubiť svojima referátama.

III.
Specyjálné stanoveňá

Vznik členstvá
Výskumníkom sa može stať kandydat, kerý přežil kandydátské obdobjé.
Získať menovací glejt je možné jen na Velkém chujálu.

Kandydat, kandydatské obdobjé.
Kandydátem na výskumníka VÚVL sa nemože stať bardzgdo.
Kandydátské obdobjé je dlúhé podla zásluch.

Licencija VÚVL
Výskumník VÚVL sa prokazuje licencijú, kerů si sám zaplatí.

Zánik licencyje
O licencyju přynde každý pazúr, kerý poruší pravidlá či nazbíře 12 trestných bodú.

Skúšky
Skúšky skládá kandydát před komisijú.
Ocenění – dyplomy, uznaňa, pochvale
Za obzvláště vydařené přýhody a událostě može byť gdokolvěk oceněný.

Znak VÚVL
Znak VÚVL je daný a níže uvedený. Znak sa nesmí mršiť!

Právo nosiť znak VÚVL na levej hrudi alebo na levom rameňu
Každý výzkumník má právo nosiť znak VÚVL gdyž si ho zaplatí a to nafurt, pokaváde sa neuplatní bod 4.

Sláva a vjehlas VÚVL
Každý držitel licencyje je poviný šířyt slávu a vjehlas VÚVL, ale enem ne silú.

Spory
Spory a vády medzi výzkumníkami sa řeší po valasky.